Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie z siedzibą: Nielestno 17, 59-610 Wleń, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie na adres Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych na podstawie przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostki.
 4. Dane mogą być udostępniane w oparciu o udzielone zgody w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018, poz. 2017 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji w zakresie działania archiwów zakładowych, na czas realizacji usługi związanej z realizacją celów ustawowych.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Podanie informacji jest wymogiem ustawowym.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w razie potrzeby kontaktu z DPS, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z sekretariatem i przekazać informację o zamiarze odwiedzin lub przyjazdu do Domu Pomocy Społecznej. Dodatkowo informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie przeznaczony jest do pobytu osób z niepełnosprawnością i tym samym jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek pałacowy
Do budynku prowadzą  2  wejścia: 1 od głównej drogi dojazdowej i 2 od strony parkingu.
Do wejścia prowadzą:  podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.