Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy DIETETYK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy DIETETYK w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

 1. Wymagania niezbędne (formalne):
  1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
  2. Znajomość przepisów HACCP,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);
  1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów żywieniowych,
  2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. Umiejętność układania jadłospisów z uwzględnieniem indywidualnych wymagań dietetycznych,
  4. Dobra organizacja pracy,
  5. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Warunki zatrudnienia:
  1. Praca w siedzibie pracodawcy,
  2. Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie,
  4. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 4. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Układnie jadłospisów dekadowych,
  2. Opracowywanie receptur dań oraz receptur na poszczególne rodzaje diet,
  3. Nadzorowanie wszystkich etapów produkcji posiłków,
  4. Prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola działu żywienia w zakresie HACCP,
  5. Praca na programie INFOMAT i Magazyn firmy INFOMAT,
  6. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami kuchni,
  7. Dbanie o prawidłowy stan higieniczno-sanitarny kuchni, pomieszczeń pomocniczych,
  8. Dbanie o prawidłowy stan techniczny i sanitarny sprzętu będącego na wyposażeniu działu żywienia,
  9. Zapewnienie ciągłości dostaw towarów i usług niezbędnych do działania działu żywienia,
  10. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z Mieszkańcami na temat zdrowego żywienia V. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
  4. Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  6. Aktualna książeczka zdrowia – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączniku ).

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59-610 Wleń w godz. od 8:00 do 15:00 lub przesłać na adres Domu z dopiskiem „Dietetyk”.

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w DPS przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej
w Nielestnie

Justyna Bilińska

OŚWIADCZENIE

…................................... …................................................

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

Ja niżej podpisana(y), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy

Społecznej z siedzibą w Nielestnie, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru w DPS.

…............................................

(czytelny podpis)

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59 - 610 Wleń,

 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych, Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17 59 - 610 Wleń; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Wniesienie żądania usunięcia Pana/Pani danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
 8. w procesie rekrutacji prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie.
 9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; dane nie będą profilowane.
 11. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu Pomocy Społecznej Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.