OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY- PRACOWNIK SOCJALNY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie informuje,
że poszukuje kandydatów do pracy

  

stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY,

wymiar etatu : 0,5 etatu,

rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony,

miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie

Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy,
ilość wolnych stanowisk : 1 
Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej
w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
e) nieposzlakowana opinia,
Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a)      znajomość przepisów z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność interpretacji przepisów,
b)      predyspozycje do pracy z osobami upośledzonymi umysłowo,
c)      umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
d)      cierpliwość, tolerancja, odporność psychiczna ,
e)      umiejętność pracy w zespole,
f)       wysoka kultura osobista. 
Zadania wykonywane na stanowisku:
a)      informowanie zainteresowanych o zasadach i warunkach przyjęcia oraz pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie,
b)      prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przyjęcie do placówki oraz współpraca z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim pod kątem wspólnych ustaleń, co do terminu i formy przyjęcia,
c)      świadczenie pracy socjalnej oraz przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych oraz rodzinnych wywiadów środowiskowych,
d)      prowadzenie teczek osobowych mieszkańców oraz ich bieżące uzupełnianie,
e)      prowadzenie rejestru depozytów pieniężnych i wartościowych mieszkańców DPS
w Nielestnie,
f)       praca w zespole terapeutyczno-opiekuńczym,
g)      opracowywanie przy współudziale mieszkańca i innych członków zespołu „Indywidualnego planu wsparcia mieszkańca” oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją,
h)      współdziałanie z personelem medycznym, terapeutycznym i opiekuńczym w zakresie dobierania form rehabilitacji oraz rodzaju zajęć do indywidualnych możliwości i potrzeb mieszkańców,
i)       udzielanie wszechstronnej pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów życiowych i spraw bieżących,
j)        dokonywanie doraźnych, detalicznych zakupów dla mieszkańców DPS
w Nielestnie,
k)      przestrzeganie terminów załatwiania wszelkich spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem mieszkańców na terenie jednostki,
l)       podejmowanie działań mających na celu prawidłowe kształtowanie stosunków między mieszkańcami DPS w Nielestnie,
m)   współdziałanie z sądami, policją oraz instytucjami opiekuńczymi w sprawach mieszkańców,
n)      wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Nielestnie, wynikających z organizacji pracy jednostki. 
9.    Wymagane dokumenty:
1)   list motywacyjny i CV,
2)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

3)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

4)   w przypadku wcześniejszej pracy kopie posiadanych świadectw pracy.10.    Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

umowa o pracę zawarta na okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy,
z możliwością jej przedłużenia docelowo na czas określony i/lub nieokreślony

  •  praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
  •  miejsce pracy znajduje się w budynku DPS w Nielestnie, Nielestno 17, 59-610 Wleń
    11.    Miejsce i termin złożenia dokumentów: 
    Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17, 59-610 Wleń, w godz. od 8:00 do 15:00 lub przesłać na adres Domu z dopiskiem „Pracownik socjalny”.


 
 

                                                                       Justyna Bilińska     

- Dyrektor – 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Jodko-Narkiewicz, tel.  75-7136-402 w. 23