Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy OPIEKUN

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy OPIEKUN

w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Wykształcenie średnie

2. Znajomość problematyki w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);

1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2. Dobra organizacja pracy,

3. Umiejętność pracy w zespole.

 

III. Warunki zatrudnienia:

1. Praca w siedzibie pracodawcy,

2. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy

Społecznej w Nielestnie,

3. Praca zmianowa

4. Wymiar czasu pracy – pełny etat.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

1. Wykonywanie czynności opiekuńczych według obowiązujących na terenie Domu procedur

2. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych wynikających z indywidualnych

potrzeb mieszkańca.

3. Pomoc w wykonywaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowej egzystencji.

4. Współpraca z rehabilitantami, terapeutami e do ich potrzeb.

5. udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych oraz aktywizujących

6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji (indywidulany plan wsparcia mieszkańca, raporty

z dyżuru, dokumentacja dot. rehabilitacji społecznej mieszkańców)

 

V. Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4. Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z

pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym

stanowisku,

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączniku).

 

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej,

Nielestno 17, 59-610 Wleń w godz. od 8:00 do 15:00.

 

 

Justyna Bilińska

- Dyrektor -

 

OŚWIADCZENIE

 

…................................... …................................................

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

 

Ja niżej podpisana(y), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy

Społecznej z siedzibą w Nielestnie, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru w DPS.

 

…............................................

(czytelny podpis)

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17,

59 - 610 Wleń,

1. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych, Dom Pomocy

Społecznej, Nielestno 17 59 - 610 Wleń; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy

Społecznej,

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221

Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko

pracy w Domu Pomocy Społecznej,

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani

następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. Wniesienie żądania usunięcia Pana/Pani danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału

8. w procesie rekrutacji prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie.

9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji; dane nie będą profilowane.

11. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Odrzucone oferty

zostaną komisyjnie zniszczone.

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu

Pomocy Społecznej Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.