Praca - Dietetyk

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy DIETETYK

w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 2. Znajomość przepisów HACCP,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);

 1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów żywieniowych,
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 3. Umiejętność układania jadłospisów z uwzględnieniem indywidualnych wymagań dietetycznych,
 4. Dobra organizacja pracy,
 5. Umiejętność pracy w zespole.

III. Warunki zatrudnienia:

 1. Praca w siedzibie pracodawcy,
 2. Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie,
 4. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia pracy: grudzień 2022 r.
 5. Wymiar czasu pracy – pełny etat.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Układnie jadłospisów dekadowych,
 2. Opracowywanie receptur dań oraz receptur na poszczególne rodzaje diet,
 3. Nadzorowanie wszystkich etapów produkcji posiłków,
 4. Prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola działu żywienia w zakresie HACCP,
 5. Praca na programie INFOMAT i Magazyn firmy INFOMAT,
 6. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami kuchni,
 7. Dbanie o prawidłowy stan higieniczno – sanitarny kuchni, pomieszczeń pomocniczych,
 8. Dbanie o prawidłowy stan techniczny i sanitarny sprzętu będącego na wyposażeniu działu żywienia,
 9. Zapewnienie ciągłości dostaw towarów i usług niezbędnych do działania działu żywienia,
 10. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z Mieszkańcami na temat zdrowego żywienia

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 6. Aktualna książeczka zdrowia – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór
  w załączniku ).

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59-610 Wleń, w terminie do dnia 13.12.2022r. (liczy się data stempla pocztowego).

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w DPS przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy.

Nielestno, dnia 06.12.2022 r.                                                           

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej
w Nielestnie

Justyna Bilińska

 

 

OŚWIADCZENIE (do pobrania tu)

…................................... …................................................

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

Ja niżej podpisana(y), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Nielestnie, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru w DPS.

…............................................

(czytelny podpis)

 

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59 - 610 Wleń,

 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych, Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17 59 - 610 Wleń; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,
 3. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 4. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,
 5. Uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.