Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy DIETETYK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy DIETETYK

w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 2. Znajomość przepisów HACCP,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);

 1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów żywieniowych,
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 3. Umiejętność układania jadłospisów z uwzględnieniem indywidualnych wymagań dietetycznych,
 4. Dobra organizacja pracy,
 5. Umiejętność pracy w zespole.

III. Warunki zatrudnienia:

 1. Praca w siedzibie pracodawcy,
 2. Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie,
 4. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia pracy: styczeń 2021r.
 5. Wymiar czasu pracy – pełny etat bądź możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Układnie jadłospisów dekadowych,
 2. Opracowywanie receptur dań oraz receptur na poszczególne rodzaje diet,
 3. Nadzorowanie wszystkich etapów produkcji posiłków,
 4. Prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola działu żywienia w zakresie HACCP,
 5. Praca na programie INFOMAT i Magazyn firmy INFOMAT,
 6. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami kuchni, sporządzanie grafików czasu pracy dla pracowników kuchni,
 7. Dbanie o prawidłowy stan higieniczno – sanitarny kuchni, pomieszczeń pomocniczych,
 8. Dbanie o prawidłowy stan techniczny i sanitarny sprzętu będącego na wyposażeniu działu żywienia,
 9. Zapewnienie ciągłości dostaw towarów i usług niezbędnych do działania działu żywienia,
 10. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z Mieszkańcami na temat zdrowego żywienia

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 6. Aktualna książeczka zdrowia – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór w załączniku ).

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59-610 Wleń w terminie do dnia 11.12.2020r. (liczy się data stempla pocztowego).

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w DPS przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy

Nielestno, dnia 25.11.2020r.                                                           

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Justyna Bilińska

 

Załącznik - Oświadczenie