Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowa-kasjer

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Domu Pomocy Społecznej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U.2019.1282 t.j.)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowa-kasjer

I.Wymagania niezbędne (formalne):

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe o kierunku finanse publiczne i rachunkowość i co najmniej 2 letni staż pracy.
 • Wykształcenie średnie - policealne, pomaturalne, bądź średnie zawodowe o kierunku ekonomicznym i co najmniej 4 letni staż pracy.
 • Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);

 • Umiejętność obsługi komputera oraz programów użytkowych ( Exel, Word ),
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub organach administracji rządowej,
 • Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 • Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Znajomość i obsługa programu „PŁATNIK” i "SIGID"
 • Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

III. Warunki zatrudnienia:

 • Praca w siedzibie pracodawcy,
 • Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie
 • Planowany termin rozpoczęcia świadczenia pracy grudzień 2020r.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 • Naliczanie i prowadzenie dokumentacji płacowej dotyczącej wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów zleceń,
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik,
 • Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń, sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych i deklaracji wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym i podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Sporządzanie analiz płacowych, prognoz, sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych i informacji w zakresie wysokości wynagrodzeń,
 • Prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników, naliczanie i odprowadzanie składek,
 • Sporządzanie i przyjmowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji księgowych i gospodarczych, kontrola formalno-rachunkowa,
 • Sporządzanie przelewów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie operacji kasowych depozytów mieszkańców wpłaty i wypłaty środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego księgowego wchodzących w zakres działu księgowości.
 • Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo-księgowej.

V. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59-610 Wleń w terminie do dnia 04.12.2020r. (liczy się data stempla pocztowego).

Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w DPS przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy

Nielestno, dnia 23.11.2020r.                                                            

Justyna Bilińska

Dyrektor Domu Pomoc Społecznej

w Nielestnie

 

 

 

 

Załącznik - Oświadczenie