Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17, 59-610 Wleń

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Udokumentowany minimum 5 letni staż pracy,
 • Minimum 5 letnie udokumentowane doświadczenie przy prowadzeniu postępowań i realizacji zamówień publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);

 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • Znajomość przepisów KPA,
 • Znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
 • Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • Znajomość kadr i płac,
 • Komunikatywność, rzetelność, wysokie umiejętności interpersonalne,
 • Samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
 1. Zdolności organizacyjne, umiejętność zarządzania zespołem,
 2. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań,
 1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie kwalifikacji np. ukończony kurs archiwizacji dokumentacji oraz z zakresu p/poż., BHP, itp.

III. Warunki zatrudnienia:

 1. Praca w siedzibie pracodawcy,
 2. Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie,
 4. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia pracy 02.01.2021r.
 5. Umowa o pracę zawarta na czas określony zgodnie z art.16 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r, poz. 1282 tekst jednolity) w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością jej przedłużenia docelowo na czas nieokreślony;

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Kierownikowi działu administracyjno-gospodarczego podlegają: administracja, sekretariat, składnica akt, kuchnia, transport, zaopatrzenie, magazyn;
 2. Do zadań kierownika działu administracyjnego należy:
 • zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców i pracowników Domu poprzez właściwą organizację pracy osób zatrudnionych w dziale administracyjno-gospodarczym: (kuchnia, transport, pomoc administracyjna),
 • nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Domu i przyległego terenu oraz wszystkich urządzeń na odpowiednim poziomie sprawności technicznej,
 • planowanie spraw pracowniczych działu administracyjno-gospodarczego, nadzór nad ewidencją czasu pracy działu;
 • opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji, zakupów

i wyposażenia,

 • dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych poprzez nadzór nad prawidłową eksploatacją tych urządzeń,
 • prowadzenie książek obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie,
 • prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji

budynków, maszyn i urządzeń, oraz racjonalnego wykorzystywania środków

rzeczowych i finansowych,

 • planowanie bieżącego zaopatrzenia dla działu administracyjno-gospodarczego oraz nadzór nad realizacją zakupów i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu zleconych przy współpracy z pozostałymi działami;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych oraz udział w zakresie zabezpieczenia dostaw towarów i usług dokonywanych w trybie ustawy PZP,
 • nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za

wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne,

 • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami,
 • udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji,
 • zapewnianie sprawności urządzeń Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie oraz

bezpiecznego stanu budynków poprzez niezwłoczne usuwanie awarii,

 • nadzór i organizowanie pracy osób zatrudnionych na stanowiskach

działu administracyjnego – gospodarczego,

 • przestrzeganie i nadzór na zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,
 • prowadzenie składnicy akt jednostki,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań i pracy działu.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (Curriculum Vitae) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór w załączniku ),
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59-610 Wleń w terminie do dnia 27.11.2020r. (liczy się data stempla pocztowego).

Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w DPS przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy

Nielestno, dnia 16.11.2020r.                                                           

Justyna Bilińska

Dyrektor Domu Pomoc Społecznej w Nielestnie

 

 

Załącznik - Oświadczenie