Grant współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

logotypy.jpg