zaloguj się   |   
SmodCMS

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIELESTNIE

§1
  1. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, zwany dalej Domem jest placówką pobytu stałego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, którym zapewnia całodobową opiekę.
  2. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Lwóweckiego w formie jednostki budżetowej, prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych.
  3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan rzeczowo-finansowy ustalony na okres jednego roku kalendarzowego i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim.
  4. Siedziba Domu mieści się w miejscowości Nielestno 17, na terenie gminy Wleń.
  5. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Lwówecki, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.
§2
Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług opiekuńczych, wspomagających i bytowych.
§3
Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim.
§4
Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców.
§5
Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w szczególności zapewniając środek transportu i opiekuna na czas korzystania z porady publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§6
Dom prowadzi pracę terapeutyczną i usprawniającą w oparciu o indywidualne plany wsparcia.
§7
W zależności od potrzeb Dom udziela pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych w jednostkach realizujących zadania z zakresu administracji publicznej oraz innych instytucjach publicznych.
§8
  1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego.
  2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim.
  3. Granice umocowania Dyrektora Domu do gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami określają przepisy o finansach publicznych, przepisy rachunkowości oraz upoważnienie udzielone przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim.
  4. Dyrektor Domu wykonuje wobec podległych pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
§9
Dom podlega wpisaniu do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.
§10
Zmiany postanowień Statutu Domu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIELESTNIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Nielestnie , zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz.728 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240) .
3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r Nr 111, poz. 535 ze zmianami).
4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
5. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie nadanego na mocy Uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego.
6. Rozporządzenia MP i PS z dnia 23 sierpnia 2012r.w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. z 2012r., poz.964 z późniejszymi zmianami)
7. Niniejszego Regulaminu .
§2

1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Lwóweckiego zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym intelektualnie .
2. Dom jest miejscem pobytu stałego dla 75 mieszkańców.
3. Dom działa jako jednostka budżetowa Powiatu Lwóweckiego.

§3

1. Siedzibą Domu jest wieś Nielestno , Gmina Wleń .
2. Dom używa na tablicach , pieczątkach i do korespondencji nazwy : Dom Pomocy Społecznej , Nielestno 17 , 59-610 Wleń .
§4

1. Dom ma charakter ponadlokalny a decyzję o skierowaniu do niego i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby.
2. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ.
3. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, terapeutyczne, społeczne i religijne.
4. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki Mieszkańcom oraz zaspokojeniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych pokrywa Dom.
5. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz umożliwia Mieszkańcom Domu korzystanie z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
6. Dom zapewnia Mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności.
7. Dom umożliwia Mieszkańcom rozwój osobowości, a w miarę możliwości ich usamodzielnienie, uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.

§5

I. Dom, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne Mieszkańca, gwarantuje mu realizację usług o odpowiednim standardzie w następującym zakresie:
1) potrzeb bytowych zapewniając:
a. miejsce zamieszkania,
b. wyżywienie (łącznie z dietetycznym , zgodnym z zaleceniem lekarza),
c. utrzymanie czystości i higieny,
d. odzież i obuwie Mieszkańcom, którzy nie mogą ich zakupić z własnych środków finansowych
2) opiekuńcze, polegające na:
a. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych łącznie z karmieniem , ubieraniem , myciem i kąpielą osób , które nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności ,
b. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
c. pielęgnacji ;
3) wspomagające, polegające na:
a. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b. umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
c. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,
d. nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem ,
e. usprawnianiu i rehabilitacji Mieszkańców,
f. działaniach zmierzających do usamodzielnienia Mieszkańca w miarę Jego możliwości .
II. Ponadto Dom zapewnia:
1) opiekę i bezpieczeństwo zarówno w Domu , jak i poza nim ,
2) bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
3) warunki godnej śmierci oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego Mieszkańca,
4) organizację świąt, uroczystości okazjonalnych i imprez wewnętrznych i zewnętrznych z uwzględnieniem własnych możliwości Domu i jego Mieszkańców,
5) możliwość indywidualnego zagospodarowania własnej przestrzeni życiowej,
6) pełną informację o zakresie usług świadczonych przez Dom,
7) zachowanie dyskrecji , przestrzeganie praw Mieszkańca oraz dostępność do informacji o tych prawach,
8) sprawne załatwianie skarg i wniosków.
§6
W celu realizacji swoich zadań regulaminowych Dom współpracuje z innymi jednostkami pomocy społecznej, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami i stowarzyszeniami, urzędami administracji rządowej i samorządem terytorialnym oraz korzysta z pomocy wolontariuszy.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY KIEROWANIA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIELESTNIE

§7

1. Domem kieruje dyrektor, którego zatrudnia Zarząd Powiatu Lwóweckiego.
2. Dyrektor odpowiada za zarządzanie Domem, w szczególności za: całokształt funkcjonowania Domu, gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, zabezpieczenie potrzeb mieszkańców i pracowników Domu w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego i obowiązujących przepisów prawa oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
3. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
5. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
a. głównego księgowego
b. kierowników działów
c. pracowników na samodzielnych stanowiskach
6. Dom jest pracodawcą , w rozumieniu Kodeksu Pracy. Zadania z zakresu prawa pracy w imieniu domu wykonuje Dyrektor.
7. Pod nieobecność Dyrektora zastępuje Go inny pracownik , któremu Dyrektor udzielił pełnomocnictwa .
8. Działami kierują kierownicy, którzy odpowiadają za całokształt pracy działu i wykonują powierzone im zadania organizacyjne, określone zakresem obowiązków działów.

§8

Organizację Domu i podległość poszczególnych działów zawiera schemat organizacyjny , stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu .
§9
Zakresy zadań poszczególnych pracowników oraz obszary ich współdziałania są określone w zakresach czynności oraz w procedurach obowiązujących w Domu.

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ DZIAŁÓW


§10

Poniższa część ogólna obejmuje zadania wspólne dotyczące wszystkich komórek organizacyjnych, mające na celu pełną realizację zadań Domu poprzez:
1) kształtowanie zachowań i postaw tworzących domowo-rodzinną atmosferę Domu, zgodnie z obowiązującymi zasadami życia społecznego,
2) współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwych zasad żywienia, warunków sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa Mieszkańców Domu,
3) poszanowania i troskę o mienie Domu i jego Mieszkańców,
4) wspólne podejmowanie planowanych działań na rzecz zachowania i poprawy stanu technicznego pomieszczeń Domu,
5) udzielanie wzajemnej pomocy w szczególnych przypadkach mogących spowodować zagrożenia w realizacji zadań regulaminowych Domu,
6) ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, czytanie literatury fachowej, branie udziału w szkoleniach wewnętrznych mających na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom,
7) przestrzeganie praw Mieszkańców, a w szczególności prawa do zachowania godności osobistej, intymności i niezależności,
8) zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych mieszkańców Domu, a także warunków bezpiecznego życia.
9) ochrona danych osobowych i służbowych.
§11
Zadania szczegółowe działów obejmują:

I. Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy

Do zadań działu należy:
1) zaspakajanie potrzeb psychofizycznych i społecznych mieszkańców zgodnie ze standardem usług świadczonych przez Dom,
2) stworzenie warunków do samodzielności uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności Mieszkańców,
3) ustalenie wraz z Mieszkańcem indywidualnego planu wspierania i jego realizacja,
4) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
5) otaczanie przez pracowników działu szczególną troską podopiecznych, u których wystąpiły zaburzenia procesów poznawczych i fizjologicznych,
6) przyjmowanie nowych Mieszkańców i zapewnienie optymalnych warunków ułatwiających Ich adaptację ,
7) zapewnienie Mieszkańcom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez właściwą organizację pracy Domu,
8) zapewnienie Mieszkańcom pełnej, fachowej opieki z uwzględnieniem różnorodnych form , metod terapii i zabiegów leczniczych, pomocy socjalnej, terapii zajęciowej,
9) prowadzenie profilaktyki chorób i promocji zdrowia poprzez doradztwo w sprawach higieny, pielęgnacji, żywienia oraz konieczności przestrzegania zasad ochrony zdrowia, wykonywanie badań profilaktycznych, dbanie o wysoką jakość sanitarną i utrzymanie czystości w pomieszczeniach Domu,
10) stworzenie warunków do rozwoju osobistego mieszkańców i realizacji zainteresowań,
11) wspomaganie Mieszkańca w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
12) właściwe organizowanie życia Mieszkańców Domu z poszanowaniem Ich praw i godności ,
13) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami Mieszkańców oraz Ich bliskimi , kuratorami i opiekunami prawnymi ,
14) inicjowanie i organizowanie czynnego życia Mieszkańców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, poprzez preferowanie form czynnego wypoczynku,
15) organizowanie świąt, uroczystości, okazjonalnych imprez stosownie do możliwości Domu i jego Mieszkańców,
16) rozpoznawanie sytuacji problemowych Mieszkańców i udzielanie Im wszechstronnej pomocy fachowej (np. psychologa ,terapeuty),
17) współpraca z wolontariuszami Domu,
18) prowadzenie dokumentacji mieszkańców,
19) inicjowanie nowych rozwiązań w sprawowaniu opieki nad Mieszkańcami Domu ,
20) umożliwienie korzystania Mieszkańcom przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych poprzez współpracę z odpowiednimi placówkami ochrony zdrowia ,
21) zaopatrywanie w leki , artykuły sanitarne , środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne przysługujące Mieszkańcom z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ,
22) umożliwienie opieki pielęgniarskiej i podejmowanie odpowiednich działań przy zmianach stanu zdrowia Mieszkańców,
23) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przed przyjęciem mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej,
24) przyjmowanie nowoprzybyłych mieszkańców,
25) współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu, współpracownikami i Radą Mieszkańców,
26) odwiedzanie Mieszkańców przebywających w szpitalu,
27) przetwarzanie danych osobowych Mieszkańców i ich ochrona ,
28) przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych,
29) prowadzenie akt osobowych Mieszkańców, dokumentacji ruchu, załatwianie spraw emerytalnych i rentowych mieszkańców,
30) robienie zakupów dla mieszkańców,
31) ścisła współpraca z działem księgowości w zakresie działalności socjalnej,
32) sprawianie pogrzebu zmarłym Mieszkańcom zgodnie z wyznaniem zmarłego Mieszkańca oraz pomoc rodzinie w załatwianiu formalności związanych z pochówkiem,
33) współpraca z innymi działami .

II. Dział Administracyjno- Gospodarczy

Do zadań działu należy:
1) prowadzenie ewidencji obrotu i stanu materiałów, ksiąg inwentarzowych, stanu magazynowego,
2) podnoszenie estetyki pomieszczeń i otoczenia Domu,
3) dokonywanie kasacji zużytego i zniszczonego sprzętu,
4) organizacja postępowań o zamówienia publiczne, prowadzenie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych,
5) planowanie remontów i inwestycji, wykonanie drobnych remontów w pomieszczeniach Domu,
6) prowadzenie rejestru zgłaszanych przez Mieszkańców i personel usterek i zniszczeń powstałych w obiekcie,
7) dokonywanie cyklicznych przeglądów stanu technicznego obiektów i pomieszczeń oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę ich funkcjonowania,
8) utrzymanie obiektu w należytym stanie zgodnym z przepisami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Domu,
9) właściwe eksploatowanie urządzeń i wszelkich instalacji będących na wyposażeniu Domu,
10) zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia Domu oraz właściwe prowadzenie gospodarki magazynowej,
11) zapewnienie dostaw żywności, magazynowanie i przechowywanie żywności oraz rozliczanie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) współpraca z urzędami skarbowymi i ZUS ,
13) ochrona obiektu z uwzględnieniem przepisów bhp i p.poż,
14) nadzór nad prawidłową eksploatacją pojazdów samochodowych,
15) prowadzenie dokumentacji spraw bhp,
16) podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie mienia znajdującego się w Domu,
17) dbanie o tereny zielone wokół obiektu, utrzymanie czystości i porządku,
18) przetwarzanie danych osobowych pracowników w zakresie wynagrodzeń ,
19) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
20) realizacja zaleceń urzędów , Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Dozoru Technicznego , Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i innych,
21) przygotowywanie , wydawanie posiłków oraz kalkulacja żywnościowa w oparciu o normy żywnościowe i wymogi PIS,
22) opracowywanie dekadowych zestawów żywnościowych oraz dziennych zapotrzebowań żywnościowych ,
23) czuwanie nad prawidłową eksploatacją i stanem higienicznym sprzętu i zaplecza kuchennego oraz przestrzeganie procedur HACCAP ,
24) współpraca z innymi działami.

III. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach :

• Główny Księgowy – stanowisko samodzielnie

Do jego zadań należy:
1) bieżące i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
2) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych rozliczeń budżetowych,
3) sporządzanie planu finansowego,
4) bieżąca analiza finansowa z wykorzystania środków budżetowych,
5) prawidłowe prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
6) prowadzenie wartościowej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
7) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych,
9) prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
10) zapewnienie terminowego ściąganie należności i dochodzenie roszczeń w sprawach spornych oraz spłaty zobowiązań,
11) terminowe regulowanie zobowiązań,
12) prowadzenie korespondencji z dostawcami i kontrahentami w sprawach spornych,
13) prowadzenie kasy i pełna odpowiedzialność za formalno-prawną stronę rozliczeń finansowych ,
14) prowadzenie depozytów oraz terminowe ich rozliczanie,
15) staranne przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych,
16) archiwizacja danych księgowych na nośnikach CD,
17) współudział w sporządzaniu sprawozdań z zakresu wynagrodzeń i zatrudnienia,
18) pomoc techniczno-informatyczna,
19) przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych

• Pracownik ds. kadr i socjalnych

Do jego zadań należy:
1) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących powierzonego stanowiska pracy,
2) przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami, zmianą stanowisk pracy, opracowanie zakresów czynności i obowiązków dla wszystkich pracowników w uzgodnieniu z dyrektorem i kierownikami działów,
3) prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników, ewidencję zatrudnionych i zwolnionych pracowników oraz całokształt spraw związanych z ewidencją czasu pracy, ewidencją urlopów, niezdolności do pracy itp.,
4) sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników ,
5) codzienne sprawdzanie list obecności oraz potwierdzenie w/w czynności podpisem,
6) kontrola wyjść pracowników, na podstawie wpisu w „książce wyjść”
7) przestrzeganie i stosowanie wszystkich obowiązujących przepisów ustawodawstwa pracy, instrukcji i zarządzeń,
8) współpraca z kierownikami poszczególnych działów, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi jednostkę w zakresie realizowanych obowiązków,
9) sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczania czasu pracy pracowników oraz przekazywanie jej do księgowości,
10) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu tworzenia i podziału ZFŚS,
11) udział w opracowywaniu projektów , regulaminów z zakresu spraw pracowniczych ,
12) ewidencja i wydawanie delegacji służbowych ,
13) sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia , 14) organizowanie praktyk uczniowskich , staży i innych form zatrudnienia z PUP ,
15) przetwarzanie danych osobowych pracowników w zakresie wynikającym z KP oraz ich ochrona ,
16) współpraca z innymi działami .

• Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż

Do zadań należy :
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasada i przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) prowadzenie całokształtu związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy ,
3) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz wnioskami zmierzającymi do usuwania zagrożeń
4) przedstawianie Dyrektorowi wniosków dot. zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy ,
5) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi okresowych analiz stanów bhp,
6) doradztwo w zakresie przepisów bhp ,
7) planowanie i organizowanie szkoleń pracowników w zakresie bhp i p.poż ,
8) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń i regulaminów ,
9) sporządzanie oceny ryzyka zawodowego , które wiąże się z wykonywaną przez pracowników Domu – pracą,
10) udzielanie instruktażu ogólnego dla pracowników Domu,
11) opracowywanie instrukcji ogólnych dot. bhp,
12) współpraca z organami inspekcji sanitarnej i PIP ,
13) prowadzenie spraw związanych z wypadkami w pracy oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji i jej gromadzenie .

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§12
Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Lwóweckiego w formie jednostki budżetowej prowadzącej gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§13

Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy ustalony zgodnie z przepisami o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi.

§14

Za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada Dyrektor.

V. MIENIE DOMU

§15

1. Dom wyposażony jest w mienie stanowiące własność Powiatu Lwóweckiego.
2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu majątkiem, w granicach udzielonych upoważnień.
3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem szczególnej staranności.

VI. SKARGI I WNIOSKI


Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Domu zgodnie z opracowaną procedurą , stanowiącą zał. do niniejszego regulaminu

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

1. Zmiany postanowień Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych dla jego ustalania.
2. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
3. Jednocześnie traci moc Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie z dnia 3 kwietnia 2001r.