zaloguj się   |   
SmodCMS

O nas

Dom Pomocy Społecznej w Nieletnie jest zamieszkiwany przez osoby niepełnosprawne intelektualnie z różnym stopniem niepełnosprawności począwszy od osób z pogranicza normy intelektualnej do głębokiego upośledzenia. Warto również podkreślić, że oprócz niepełnosprawności intelektualnej dochodzą różnego rodzaju upośledzenia fizyczne, takie jak: wady kręgosłupa, klatki piersiowej, deformacja kończyn dolnych.

Od 1983 roku funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie sprawuje Bożena Gubicz. Obecnie zatrudnionych jest w nim 56 pracowników, którzy podzieleni są na trzy działy:

  • opiekuńczo-terapeutyczny
  • księgowo-administracyjny
  • gospodarczy

Doświadczony zespół pracowniczy świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Opieka ta sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującym standardem.

Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Nielestno. Teren należący do Domu obejmuje zabudowania pałacowe, park, drogi dojazdowe, chodniki, skwery zieleni, działki uprawowe. Mieszkańcy mają do dyspozycji pałac, który składa się z trzech kondygnacji. Na parterze mieszczą są biura, kuchnia, zabytkowy hol, 8 sal sypialnych mieszkańców, kawiarenka mieszkańców z obszerną wideoteką, 1 pokój gościnny. W skład I piętra wchodzą: dwie świetlice, na których odbywają się zajęcia; pomieszczenie terapii zajęciowej; jadalnia; 8 sypialni mieszkańców, gabinet pielęgniarki. Ponadto na tym poziomie znajdują się łazienki, prysznice i toalety. II piętro składa się w przeważającej części z sypialni mieszkańców tj. 14 sal; pomieszczeń fizykoterapii, gdzie odbywają się zabiegi rehabilitacyjne ( min. solux, DD - diadynamik, bicze szkockie, kinezyterapia- podczas której usprawniani są mieszkańcy z chorobami narządu ruchu) Również na II pietrze znajdują się łazienki, toalety i prysznice dla mieszkańców. Na wszystkie piętra od 2005 roku można dojechać windą co znacznie usprawniło i ułatwiło przemieszczanie się mieszkańców, którzy do tej pory mieli z tym ogromne problemy. Winda jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i prosta w obsłudze. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej podzieleni są na cztery grupy wychowawcze według stopnia niepełnosprawności. W skład grupy I wchodzą mieszkańcy niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, pogranicza normy (najbardziej sprawni zarówno fizycznie jak i pod względem intelektualnym). II i III grupa składa się głównie z mieszkańców niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Do grupy IV należą przede wszystkim mieszkańcy głębiej upośledzeni- tj. głęboko i znacznie, oraz z porażeniem mózgowym, czy z zespołem Downa. Jest to grupa mieszkańców , która wymaga specjalnej troski, stałej opieki i specjalnych zajęć zarówno rehabilitacyjnych jak i rewalidacyjnych.


Procedura przyjęcia Mieszkańca do DPS


Procedura przyjęcia Mieszkańca opracowana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej1. Ustalenia ogólne
• Przyjęcie osoby następuje na podstawie decyzji umieszczającej wydanej przez Starostę Powiatu Lwóweckiego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie :
- konieczna jest też decyzja o skierowaniu i decyzja o odpłatności, wydana przez gminę właściwą dla pochodzenia tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej,
- pozostałe dokumenty są określone w § 8.1 ,ppkt. 1 i 2 oraz pkt. 2 ,ppkt.1,2,3 i 4 , Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej .
• Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny lub inna upoważniona przez Dyrektora Domu osoba, wykonuje rozeznanie odnośnie warunków socjalno-bytowych tej osoby w jej miejscu zamieszkania, z czego sporządza notatkę służbową,
- w sytuacji niemożności osobistego dotarcia do osoby ubiegającej się o przyjęcie, istnieje możliwość zaktualizowania jej sytuacji przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania tej osoby.
2. Ustalenia szczegółowe
• Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie o wolnym miejscu osobę ubiegającą się o przyjęcie lub jej przedstawiciela ustawodawczego, dodatkowo istnieje także możliwość zawiadomienia telefonicznego, jednakże z koniecznością sporządzenia notatki służbowej z rozmowy.
• Osoba przyjmowana, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
• Przy przyjęciu osoby, uczestniczącą osobą przyjmująca, tj. pracownik socjalny ( w zastępstwie psycholog, opiekun,terapeuta zajęciowy, instruktor KO) i pielęgniarka:
- osoby przyjmujące sporządzają protokół przyjęcia, zawierający arkusz ewidencyjny i listę rzeczy osobistych osoby przyjmowanej;
- na życzenie osoby przyjmowanej istnieje możliwość podpisania posiadanych prze nią rzeczy.
• Dyrektor Domu lub osoba przyjmująca (j.w.) przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną lub jej przedstawicielem ustawowym, w trakcie której ustala jej aktualną sytuację:
- zaistniałe zmiany w sytuacji osoby przyjmującej od momentu złożenia wniosku do momentu przyjęcia zostają odnotowane w rubryce „aktualna sytuacja” znajdującej się w arkuszu ewidencyjnym,
- uzyskane informacje są niezbędne do tworzenia Indywidualnego Planu Wsparcia, który w przypadku nowego Mieszkańca powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od daty przyjęcia.
• Opiekun lub osoba upoważniona przez Dyrektora, zaznajamia Mieszkańca z rozkładem dnia i topografią Domu, a pracownik socjalny Z Regulaminem Organizacyjnym Domu.
• Po przyjęciu Mieszkańca do Domu, konieczne jest zawiadomienie ZUS, US i Gminy jego pochodzenia wg własności, w celu dopełnienia niezbędnych formalności, mianowicie:
- prośba do ZUS o przesyłanie świadczenia (za zgodą Mieszkańca lub przedstawiciela ustawowego),
- w przypadku, gdy Gmina partycypuje w kosztach pobytu Mieszkańca – prośba o przesyłanie ewentualnej różnicy w kosztach,
- wypełnienie formularza aktualizacji NIP-3 i przesłanie go do właściwego US,
- udzielenie innej niezbędnej pomocy w ramach posiadanych kompetencji.
• Mieszkaniec zostaje zameldowany w Domu na pobyt stały nie później niż 3 dni od daty przyjęcia , jednak z powodów osobistych on sam lub jego przedstawiciel ustawowy może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Domu o zameldowanie na pobyt czasowy.
• Niezwłocznie po przyjęciu nowego Mieszkańca , Dyrektor Domu informuje o tym fakcie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Sytuacje szczegółowe
• W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie lub umieszczenie w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów, jednak powinny one zostać skompletowane przez właściwy OPS, w terminie 3 miesięcy od przyjęcia tej osoby do Domu.
- w tym przypadku procedura przyjęcia rozpoczyna się od części II , czyli ustaleń szczegółowych.
• Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja wydana z upoważnienia Starosty Lwóweckiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śl.
• Pobyt w Domu jest odpłatny , zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.
• Prawa i obowiązki Mieszkańców określa Regulamin Mieszkańców Domu zatwierdzany przez Dyrektora Domu.